Mediacje

CO TO JEST MEDIACJA?

Mediacja jest dobrowolną, poufną metodą rozwiązywania sporu, w której skonfliktowane strony sporu, z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora samodzielnie dochodzą do porozumienia.

KIM JEST MEDIATOR?

Mediator jest osobą, która usprawnia komunikację między stronami sporu i pomaga w wypracowaniu satysfakcjonującego dla uczestników mediacji rozwiązania.

Do mediatora nie należy rozstrzyganie zaistniałego między stronami sporu. Rozstrzygnięcie sporu należy do sądu i arbitra. Wspomaganie w procesie komunikacji pomiędzy stronami i pomoc im w podjęciu wspólnej decyzji należy do mediatora. Mediator zachowuje neutralność i bezstronność.

ZASADY MEDIACJI:

 1. dobrowolności - strony wyrażają zgodę na mediację
 2. bezstronności - strony traktowane równo a mediator nie jest stronniczy
 3. poufności - mediacja objęta jest tajemnicą
 4. neutralności - porozumienie w postępowaniu mediacyjnym zostaje wypracowane przez strony
 5. akceptowalności - wyrażenie zgody stron na osobę mediatora, zasady mediacji i reguły postępowania mediacyjnego

Zasady Mediacji wyznaczają standardy prowadzenia mediacji a także doskonalenia się mediatorów. Ich źródło leży w rozporządzeniach Rady Europy dot. mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów a także w Kodeksie Etycznym Mediatorów uchwalony przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w 2008 roku.

Rodzaje mediacji

Przedmiotem mediacji mogą być:

 • sprawy o zapłatę,
 • zniesienie współwłasności,
 • podział majątku,
 • sprawy pracownicze,
 • rozwiązanie lub niewykonanie umowy,
 • dział spadku,
 • spory sąsiedzkie.

Korzyści z mediacji: stwarza stronom szansę na samodzielne, szybkie i tanie rozwiązanie ich sporu w formie polubownego porozumienia, pozwala zachować poprawne relacje między stronami sporu, pozwala na zachowanie korzystnego wizerunku.

Przedmiotem mediacji rodzinnych mogą być:

 • pojednanie małżonków,
 • rozwód małżonków bez orzekania o winie,
 • separację,
 • ustalenie warunków rozstania, w tym sprawy majątkowe i mieszkaniowe,
 • sposób sprawowania władzy rodzicielskiej,
 • kontakty z dziećmi,
 • wysokość alimentów,
 • uregulowanie decyzji w przedmiocie paszportu dla dziecka,
 • wybór edukacji dziecka oraz kontakty z dalszą rodziną lub zarząd majątkiem dziecka.

Korzyści z mediacji: strony samodzielnie decydują o tym jak chcą ułożyć relacje między rodzicami a dzieckiem po rozstaniu, sprzyja zrozumieniu potrzeb własnych i drugiej osoby, a przez to eskaluje emocje związane z konfliktem.

Przedmiotem mediacji gospodarczych mogą być:

 • sprawy o zapłatę,
 • zniesienie współwłasności,
 • rozwiązanie lub niewykonanie umowy,
 • rozliczenia wspólników spółki,
 • niewypłacone wierzytelności,
 • sprawy dotyczące kontraktów (umów); spór o niezbędne poprawki, nieterminowe wypłaty.

Korzyści z mediacji: stwarza stronom szansę na samodzielne, szybkie i tanie rozwiązanie ich sporu w formie polubownego porozumienia, pozwala zachować poprawne relacje między stronami sporu, pozwala na zachowanie korzystnego wizerunku, stwarza warunki na dalszą współpracę pomiędzy przedsiębiorcami, pozwala zachować dyskrecję, sprzyja spokojnemu rozwojowi firmy podczas gdy zaistniał problem.

Przedmiotem mediacji karnych mogą być:

 • spory, powstałe w wyniku przestępstwa

Korzyści z mediacji dla pokrzywdzonego: daje możliwość wpływu na rozwiązanie problemów wynikających z przestępstwa, na zaproponowanych przez siebie warunkach, sprzyja wyrażeniu emocji i wypowiedzenia się na temat skutków przestępstwa oraz oczekiwań wobec podejrzanego/oskarżonego, przyczynia się do uzyskania w szybkim czasie odszkodowania, lub naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę i przeprosiny.

Korzyści z mediacji dla podejrzanego/ oskarżonego: daje możliwość porozumienia się z pokrzywdzonym co do sposobu i terminu naprawienia szkody, zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz przeproszenia, szybsze zakończenie postępowania karnego, a w konsekwencji szybsze zatarcie kary, pomniejszone koszty postępowania karnego.

Przedmiotem mediacji mogą być:

 • sprawy między organem, który załatwia daną sprawę, a stroną/ stronami tego postępowania,
 • pomiędzy stronami postępowania.

Korzyści z mediacji: ułatwia budowanie relacji, udrażnia komunikację między stronami, atmosfera partnerstwa i szacunku w relacjach interpersonalnych, możliwość dokładnego, spokojnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy, szybkie załatwienie sprawy, wpływ na wydaną decyzję.

Zdecydowałeś / zdecydowałaś się na mediacje?

Skontaktuj się z nami!

517 346 275 kontakt@wcm.info.pl

Odpowiemy najszybciej jak to możliwe.

Miejsce mediacji: ul. 12 Marca 216 lokal 11, II pietro, 84-200 WEJHEROWO

Jestem absolwentką wydziału prawa Uniwersytetu Gdańskiego, studiów podyplomowych menedżerskich dla kadry kierowniczej jednostek wymiaru sprawiedliwości.

Jestem praktykującym mediatorem w Gdyńskim Centrum Mediacji w Gdyni.

Centrum proponuje opiekunom, wychowawcom, rodzicom rozwój umiejętności porozumiewania się dzięki, któremu Wasze dziecko wychowa się w duchu wzajemnego zrozumienia, prawidłowych relacji w komunikowaniu się, co zaowocuje w dorosłym życiu poszanowaniem uczuć, potrzeb i praw każdego człowieka.

Proszę podać imię
Proszę podać adres email Niepoprawny email
Wpisz wiadomość

Search