Polityka Prywatności

Regulamin i Polityka Prywatności

 • § 1

DEFINICJE

 1. Właściciel/ Centrum: Kaszubskie Centrum Prawne Wejherowskie Centrum Mediacji Kamila Wica prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kaszubskie Centrum Prawne Wejherowskie Centrum Mediacji Kamila Wica, z siedzibą w Wejherowie, ul. 12 marca 216 lokal 11, 84-200 Wejherowo, NIP: 5831145092.
 2. Strona: strona internetowa prowadzona pod adresem www.kaszubskiecentrumprawne.pl oraz www.wejherowskiecentrummediacji.pl
 3. Użytkownik: osoba odwiedzająca stronę internetową, a także osoba nosząca się z zamiarem skorzystania z usług Centrum, która nie zawarła jeszcze umowy.
 4. Klient: osoba fizyczna lub prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca z usług Centrum w ramach zawartej umowy o świadczenie usług.
 5. Zaufani Partnerzy - osoby fizyczne i prawne jak również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, współpracujące z Centrum i przestrzegające regulacji ochrony danych osobowych, zwanych RODO, w zakresie powierzonym przez Centrum.

 • §2

CELE STRONY

 1. Strona dostępna jest w domenie internetowej o nazwie: www.kaszubskiecentrumprawne.pl oraz www.wejherowskiecentrummediacji.pl
 1. Głównym celem Strony jest: prezentacja oferty Centrum, możliwość pozostawienia przez Użytkowników danych kontaktowych, sprzedaż usług Centrum oraz dokonanie płatności za usługi świadczone przez Centrum za pośrednictwem udostępnionych systemów płatności ( przelewem bankowym oraz za pośrednictwem terminala w siedzibie Centrum).

 • § 3

PRZESTRZEGANIE POSTANOWIEŃ NINIEJSZEGO REGULAMINU

 1. Użytkownicy odwiedzający stronę obowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, a także korzystając ze Strony, nie naruszając praw osób trzecich, w tym Właściciela.
 1. Generowane przez Właściciela wszelkie reklamy, ogłoszenia, cennik oraz informacje stanowią zaproszenie do podjęcia rokowań w celu zawarcia umowy, chyba, że z ich treści wyraźnie wynika oferta handlowa skierowana do danej osoby.

 • § 4

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TREŚCI STRONY

 1. Właściciel dokonuje najwyższej staranności, aby informacje umieszczone na Stronie były poprawne, aktualizowane na bieżąco jak również zapewnia stałą dostępność Strony.
 1. Centrum ponosi odpowiedzialność wyłącznie za treści, które zamieściła na Stronie lub osoby, na jej zlecenie.
 2. Porady, zalecenia i informacje wiążące, Właściciel przekazuje za pośrednictwem komunikacji indywidualnej.
 3. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany treści Strony, jej uzupełniania, modyfikacji lub całkowitego usunięcia zamieszczonych informacji.

 • § 5

PRAWA AUTORSKIE

 1. Zawartość Strony podlega ochronie prawnej, zgodnie z Ustawą z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskiem i prawach pokrewnych ( Dz. U. 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm. ).
 1. Właściciel lub podmioty uprawnione ( np. klienci, partnerzy handlowi itp. )zastrzega sobie prawa do wszelkich materiałów zamieszczanych na Stronie.
 2. Właściciel nie wyraża zgody na kopiowanie lub rozpowszechnianie Strony w jakikolwiek sposób lub w jakiejkolwiek formie.
 3. Pobieranie i kopiowanie treści zamieszczonych na stronie dozwolone jest wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku.
 4. Naruszenie praw autorskich przez Użytkownika wiąże się z odpowiedzialnością, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, zwłaszcza zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o nieuczciwej konkurencji i przepisów Kodeksu cywilnego.

 • § 6

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Centrum przetwarza dane osobowe Klientów oraz Użytkowników będących osobami fizycznymi lub będącymi osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi posiadającymi osobowość prawną zgodnie z regulacjami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych - zwane dalej: RODO.
 1. Administrator świadczy usługi na rzecz Klienta lub Użytkownika, pozyskując ich dane osobowe celem realizacji umowy.
 2. Korzystanie z usług Centrum za pośrednictwem Strony, jak również poprzez inną formę kontaktu, Użytkownicy lub Klienci powierzają Centrum swoje dane osobowe.
 3. Każda z form przetwarzania danych osobowych Klientów lub Użytkowników wymaga uprzedniego uzyskania ich wyraźnej i dobrowolnej zgody.
 4. Centrum przetwarza dane osobowe Klientów lub Użytkowników w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, na żądanie Klienta lub Użytkownika przed zawarciem umowy.
 5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych zgodnie z niniejszym Regulaminem, w szczególności uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania, jak również ryzyk naruszenia praw i wolności Klientów lub Użytkowników jest: Centrum. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych należy skontaktować się: Kaszubskie Centrum Prawne Wejherowskie Centrum Mediacji Kamila Wica, ul. 12 Marca 216 lokal 11, 84-200 Wejherowo oraz mail: kamilawica@wcm.info.pl
 6. Centrum przetwarza dane osobowe Klientów lub Użytkowników celem: a. świadczenia usług, w tym zgodnie z zawartą umową pomiędzy Centrum a Klientem, jak również, zgodnie z postanowieniami podmiotów publicznych, instytucji oraz organów,
 1. b. przygotowanie do zawarcia umowy z Użytkownikiem,
 2. c. marketing, w tym profilowanie, cele analityczne i statystyczne,
 3. d. świadczenie usług drogą elektroniczną,
 4. e. wykrywanie botów i nadużyć w usługach.
 1. Za zgodą, Centrum może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkowników oraz Klientów Zaufanym Partnerom, wyłącznie w celach opisanych w § 6, punkt 12 podpunkt 1, 2,3 niniejszego Regulaminu. Ponadto dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie administratora, w oparciu o umowę powierzenia, takim jak: dostawcy usług hostingowych, zleceniodawcy zadań publicznych,partnerom Centrum lub firmom badawczym.
 2. Centrum nie będzie przekazywać danych osobowych państwom trzecim będącym poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 3. Dane osobowe Użytkowników lub Klientów przetwarzane są w oparciu o wyrażoną zgodę i przechowywane będą przez Administratora w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane, z zastrzeżeniem istniejącego po stronie Klientów lub Użytkowników uprawnień w zakresie prawa do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Po skutecznym odwołaniu zgody,Centrum przetwarzać będzie dane osobowe wyłącznie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Administrator oraz jakie mogą być kierowane w stosunku do Administratora.
 4. Dane osobowe Użytkowników lub Klientów przetwarzane na podstawie umowy zawartej z Administratorem przechowywane są w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. Po wskazanym okresie Centrum przetwarzać będzie dane osobowe wyłącznie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Administrator oraz jakie mogą być kierowane w stosunku do Administratora.
 5. Dane osobowe Użytkowników lub Klientów przetwarzane będą, zgodnie z podstawą prawną:
 1. 1. w celach marketingowych w tym profilowania i analityki - na podstawie wyraźnej zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. ?a? RODO;
 2. 2. w celach świadczenia usług w oparciu o zawarte umowy, przygotowania do zawarcia umowy z Użytkownikiem oraz świadczenia usług drogą elektroniczną w myśl art. 6 ust. 1 lit. ?b? RODO jako przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie Użytkownika lub Klienta przed zawarciem umowy;
 3. 3. celem wykrywania botów, nadużyć w usługach oraz dla celów statystycznych i udoskonalenia usług, mając na uwadze przepis art. 6 ust. 1 lit. ?f? RODO.
 4. 13. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników i Klientów uprawnia do:
 5. 1. do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 6. 2. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 7. 3. do wniesienia skargi do organu nadzorczego ( Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 8. 4. do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. 14. Centrum nie podejmuje wyłącznie w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych Użytkownika lub Klienta.

 • § 7

POLITYKA PLIKÓW ?cookies?

 1. Administrator informuje, że Użytkownicy lub Klienci odwiedzając Stronę, korzystają z tzw. plików ?cookies? - niewielkich plików tekstowych zapisywanych przez przeglądarkę internetową oraz innych technologii do rejestrowania informacji o aktywności Użytkowników lub Klientów.
 1. Pliki ?cookies? używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych.
 2. Używanie plików ?cookies? służy tworzeniu anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych. Administrator używa również w celu tworzenia anonimowych statystyk. które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.
 3. Pliki ?cookies? nie gromadzą danych osobowych Użytkownika lub Klienta, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów oraz nie ingerują w integralność systemu, danych Użytkownika lub Klienta jak również nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdej chwili usunięte prze Użytkownika lub Klienta.
 4. Pliki ?cookies? mogą zostać zamieszczane oraz przekazywane do Zaufanych Partnerów, którzy zobowiązani są do przestrzegania wszelkich regulacji wynikających z RODO.
 5. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików ?cookies? mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Użytkownika lub Klienta w sposób uniemożliwiający dostęp do danych osobom nieuprawnionym.
 6. Oprogramowanie służące przeglądaniu stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczenie plików ?cookies? na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików ?cookies? w ustawieniach przeglądarki internetowej lub informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika.
 7. Ograniczenie stosowania plików ?cookies?, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie.
 8. Administrator za pomocą plików ?cookies? i innych tego typu technologii:
 • zapewnia bezpieczeństwo, wspierając rozwiązania techniczne przeciwdziałające nadużyciom w serwisach internetowych, w tym na Stronie,
 • usprawnia funkcjonalności Strony, które polegają na zbieraniu informacji o sposobie korzystania ze Strony,
 • tworzy statystyki,
 • dostarcza treści reklamowe dostosowane do preferencji Użytkownika lub Klienta,
 • zapewnia działania usług i aplikacji - np. pliki uwierzytelniające niezbędne do świadczenia usług wymagających uwierzytelnienia.

 • § 8

WTYCZKI SPOŁECZNOŚCIOWE

Celem prowadzenia Strony w sposób bardziej atrakcyjny i umożliwiający większą indywidualizację, Administrator umieszcza na Stronie tzw. ? wtyczki społecznościowe? pochodzące z następujących serwisów:

 1. Facebook - Strona zawiera pola ?Lubię to? lub ?Podziel się? powiązane z serwisem Facebook ( facebook.com), po skorzystaniu z któregokolwiek w w/w pól Użytkownik lub Klient zostanie przekierowany na stronę logowania serwisu Facebook albo stronę główną konta Użytkownika lub Klienta tego serwisu (będąc zalogowany w serwisie Facebook). Polityka prywatności Facebook udostępniana jest indywidualnie przez ten serwis.
 1. YouTube - Strona może zawierać filmy wideo udostępniane z serwisu YouTube po uprzednim zamieszczeniu kodu.( www.youtube.com). Polityka prywatności serwisu YouTube udostępniana jest indywidualnie przez ten serwis.

 • § 9

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Kaszubskie Centrum Prawne Wejherowskie Centrum Mediacji świadczy usługi w przedmiocie doradztwa prawnego, pomocy pedagogiczno - psychologicznej oraz postępowania mediacyjnego kierowanych do osób fizycznych i prawnych, a także jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.
 1. Centrum udziela doradztwa prawnego przez prawników, w tym radców prawnych oraz adwokatów podczas spotkań organizowanych w siedzibie Centrum.
 2. Doradztwo prawne polega na poradzie prawnej/ sporządzeniu opinii prawnej, sporządzeniu pisma przedsądowego, pisma procesowego oraz reprezentacji Klientów Centrum w toku postepowań przedsądowych, sądowych , administracyjnych, sądowo - administracyjnych.
 3. Pomoc pedagogiczno - psychologiczna świadczona przez psychologów oraz pedagogów podczas spotkań/ warsztatów organizowanych w siedzibie Centrum.
 4. Centrum organizuje w siedzibie lub poza siedzibą szkolenia z edukacji prawnej oraz szkolenia i zajęcia o charakterze pedagogiczno - psychologicznym przez wykwalifikowanych specjalistów Centrum.
 5. Centrum prowadzi postępowania mediacyjne w sprawach skierowanych z sądu jak również pozasądowe w siedzibie Centrum.
 6. Mediacje prowadzone są przez mediatorów wpisanych na listę Wejherowskiego Centrum Mediacji, w tym na listę stałych mediatorów przy Prezesie Sądu Okręgowego w Gdańsku.
 7. Świadczenie usług na rzecz Klientów Centrum następuje po uprzednim zawarciu pisemnej umowy pomiędzy Klientem a Centrum oraz w drodze skierowania sprawy z sądu do postępowania mediacyjnego.
 8. Na potrzeby świadczonych usług przez Centrum, Klient udziela niezbędnych informacji i wypełnia obowiązkowe dokumenty jak również uiszcza stosowne należne Centrum wynagrodzenie.

 • § 10 CENA

 1. Centrum jest podatnikiem VAT.
 1. Cena świadczenia poszczególnych usług przez Właściciela ustalana jest indywidualnie na etapie sporządzenia umowy zawieranej pomiędzy Właścicielem a Klientem i uzależniona jest od specyfiki każdej ze spraw Klienta.
 2. Sprawy z sądu kierowane do postępowania mediacyjnego - cena wynika z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokos?ci wynagrodzenia i podlegaja?cych zwrotowi wydatków mediatora.
 1. Centrum zastrzega możliwość oferowania różnych cen świadczonych usług względem każdego z Klientów.
 2. Usługa może zostać opłacona za pomocą przelewu bankowego, przekazu pocztowego oraz gotówką lub kartą płatniczą w siedzibie Właściciela.

 • § 11 INFORMACJA TECHNICZNA

 1. Wykorzystywanie różnego rodzaju przeglądarek internetowych może doprowadzić do powstawania różnic w sposobie prezentowania treści zamieszczonych na Stronie.
 1. Cyfrowe przetwarzanie danych wiąże się z prawdopodobieństwem powstawania błędów.

Jestem absolwentką wydziału prawa Uniwersytetu Gdańskiego, studiów podyplomowych menedżerskich dla kadry kierowniczej jednostek wymiaru sprawiedliwości.

Jestem praktykującym mediatorem w Gdyńskim Centrum Mediacji w Gdyni.

Centrum proponuje opiekunom, wychowawcom, rodzicom rozwój umiejętności porozumiewania się dzięki, któremu Wasze dziecko wychowa się w duchu wzajemnego zrozumienia, prawidłowych relacji w komunikowaniu się, co zaowocuje w dorosłym życiu poszanowaniem uczuć, potrzeb i praw każdego człowieka.

Proszę podać imię
Proszę podać adres email Niepoprawny email
Wpisz wiadomość

Search